Zakon o neprofitnim organizacijama RS-a je neodređen i dvosmislen

Zakon bi ozbiljno narušio pravo na slobodu udruživanja i smanjio već ionako nedovoljan prostor za funkcioniranje organizacija civilnog društva, nezavisnih medija i zaštitnika ljudskih prava

Zakon o neprofitnim organizacijama RS-a je neodređen i dvosmislen
Foto: Media.ba

Šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Brian Aggeler uputio je otvoreno pismo narodnim poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) u kojem je izrazio  duboku zabrinutost u vezi sa zakonom koji se nalazi u parlamentarnoj proceduri i koji bi mogao da ima ozbiljan i negativan uticaj na sve koji žive u RS.

– Kao što vam je sigurno poznato, vlasti RS-a su odlučile da nastave sa postupkom usvajanja zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija. Ukoliko bude usvojen, taj zakon bi imao veoma značajne i negativne posljedice na ostvarivanje osnovnih ljudskih prava građana u RS-u, kao i na međunarodne i domaće obaveze Bosne i Hercegovine, uključujući prava sadržana i u Ustavu BiH i u Ustavu RS-a – navodi Aggeler.

Uvriježeno, iako pogrešno, nazvan „Zakonom o stranim agentima“, ovaj zakon bi, kako je dodao Aggeler, ozbiljno narušio pravo na slobodu udruživanja tako što bi u značajnoj mjeri smanjio već ionako nedovoljan i sve manji prostor za funkcioniranje organizacija civilnog društva, nezavisnih medija i zaštitnika ljudskih prava u RS-u.

Smatra da bi zakon spriječio i saradnju s međunarodnim partnerima i organizacijama, uključujući i one čija je BiH i sama članica.

 – Iako su vlasti RS-a pokušale da prikažu ovaj zakon kao zakon koji promovira transparentnost, on bi lako mogao da se iskoristi kao sredstvo stigmatizacije i ograničavanja gore domaćih aktera, a svi oni već djeluju pod teškim i ograničavajućim uvjetima u RS-u – dodao je Aggeler.

U pismu je među ostalim napomenuo da organi vlasti u demokratskim društvima moraju da poštuju mirno izražavanje razlika u mišljenjima te, kao posljedica toga, moraju javno da prepoznaju – putem djelovanja, zakona i politika – važnu i legitimnu ulogu organizacija civilnog društva, nezavisnih medija i zaštitnika ljudskih prava.

Izražavajući zabrinutost da su ta prava ugrožena, a na osnovu Nacrta zakona, Misija je zatražila njegovu zvaničnu ocjenu od strane OSCE-ove Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), koja pruža podršku, pomoć i stručno znanje državama članicama OSCE-a i civilnom društvu u promoviranju demokratije, vladavine prava, ljudskih prava, tolerancije i nediskriminacije.

ODIHR je nakon toga pozvao Venecijansku komisiju Vijeća Evrope, koja pomaže državama članicama Vijeća Evrope u osiguravanju poštovanja evropskih i međunarodnih standarda koji su u osnovi demokratije, ljudskih prava i vladavine prava, da objave zajedničko Mišljenje u kome su pobrojani ozbiljni nedostaci Nacrta zakona i apelirao na Vladu RS-a da ponovo u cijelosti razmotri njegovo usvajanje, navodi se u pismu.

Konkretna pitanja koja izazivaju zabrinutost, naglašena u zajedničkom Mišljenju, uključuju dodatne obaveze izvještavanja i povećani inspekcijski nadzor, te se čini da je i jedno i drugo osmišljeno sa ciljem da predstavlja prepreku osnovnoj funkcionalnosti tih organizacija.

Zakonska ograničenja u vezi sa učešćem organizacija civilnog društva u političkim aktivnostima ili djelovanju, bez jasne definicije šta bi to predstavljalo, ograničavaju osnovno pravo na udruživanje.

Pored toga, zahtjev da organizacije civilnog društva budu upisane u poseban registar, kao i obaveza da budu označene na određen način, bi vjerovatno vodili ka stigmatizaciji i zanemarivanju tih organizacija. Na kraju, taj zakon bi omogućio zabranu djelovanja organizacija civilnog društva bez postojanja objektivnih i neophodnih kriterijuma.

– Na osnovu objektivnog čitanja, ovaj nacrt zakona je pretjerano neodređen i dvosmislen, čime postaje teško predvidjeti potencijalnu zloupotrebu i kršenja odredaba, te se time podriva princip pravne sigurnosti – smatra šef Misije OSCE-a.

Pored toga, ovaj zakon čini veoma teškom, ako ne i nemogućom, saradnju organizacija civilnog društva sa međunarodnim organizacijama, uključujući OSCE, kao i rad na bilo kom pitanju zaštite ljudskih prava.

Kao država članica OSCE-a, BiH se obavezala na poštovanje relevantnih međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava, kao i obaveza država članica OSCE-a u njegovoj ljudskoj dimenziji djelovanja.

Ove druge se odnose na više od 10 jednoglasno usvojenih obaveza tokom proteklih 30 godina, a koje uključuju Dokument iz Kopenhagena kojim se garantira, između ostalog, pravo na udruživanje, Dokument iz Moskve, u kome su nabrojani ograničeni uvjeti pod kojima takva prava mogu da budu derogirana, kao i Parišku povelju za novu Evropu, koja potvrđuje slobodu udruživanja i slobodu mirnog okupljanja.

Prema tim obavezama, institucije vlasti u BiH, uključujući izabrane organe, imaju obavezu da izrade i sprovedu pravne okvire kojima se štite i ova prava i oni koji se oslanjaju na ostvarivanje tih prava.

Taj nacrt zakona, ukoliko bude usvojen, bi jasno i suštinski prekršio te obaveze, a to su obaveze koje je BiH dobrovoljno preuzela kao država članica OSCE-a. Time bi došlo do kršenja prava građana u RS-u jer bi im bio onemogućen pristup i ostvarivanje njihovih osnovnih prava.

Imajući u vidu druge regresivne korake kojima se ograničava ostvarivanje osnovnih sloboda u RS-u, uključujući nedavnu ponovnu kriminalizaciju klevete putem izmjena i dopuna Krivičnog zakona RS-a, Misija smatra ovaj takozvani „Zakon o stranim agentima“ još jednim ozbiljnim korakom unazad u odnosu prema potpunom ostvarivanju i očuvanju ljudskih prava i osnovnih sloboda.

– Svi izabrani zvaničnici moraju da se uzdrže od bilo kakvog djelovanja koje bi podrivalo ta prava. To uključuje hitno i permanentno odbacivanje ovog nacrta zakona i svakog drugog sličnog regresivnog zakona i dalje osiguranje da svi budući zakoni poštuju međunarodne i domaće standarde zaštite ljudskih prava na koje se BiH obavezala – navodi se u pismu.

Izvor: federalna.ba

About The Author