Inicijativa za odgovorno izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju

Nasilje nad ženama i djevojčicama je jedan od najtežih oblika povrede osnovnih ljudskih prava

Inicijativa za odgovorno izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju

Ured UN Women u BiH i Mediacentar Sarajevo su, u okviru projekta „Ojačavanje uloge lokalnih medija u prevenciji nasilja nad ženama i nasilja u porodici u BiH“, uz stratešku podršku Švedske, pokrenuli inicijativu za odgovorno izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju. Platforma „Unaprijedimo zajedno ulogu medija u prevenciji nasilja nad ženama i djevojčicama“, namijenjena je novinarima/kama, urednicima/ama, profesorima/icama, studentima/icama novinarstva, i svim medijskim profesionalcima/kama koji/e se zalažu za odgovorno i profesionalno izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju nad ženama i djevojčicama, uz poštivanje načela kodeksa medijskog izvještavanja.

Svi/e medijski/e profesionalci/ke su pozvani/e da se priključe ovoj incijativi koja se zalaže za odgovorniju i aktivniju ulogu medija u promociji rodne ravnopravnosti, mijenjanje stereotipnog prikazivanja žena i djevojčica u medijskim izvještavanjima, te medijsku praksu u pristupanju temama rodno zasnovanog nasilja vođenu etičkim kodeksom i principima odgovornog izvještavanja.

Nasilje nad ženama i djevojčicama je jedan od najtežih oblika povrede osnovnih ljudskih prava. Prema posljednjim istraživanjima o stopi nasilja u BiH, 48% žena je doživjelo neki oblik nasilja od svoje               15. godine, uključujući psihičko, fizičko, ekonomsko i seksualno nasilje. Mediji imaju jednu od ključnih uloga u radu na prevenciji nasilja, što je prepoznato i u Članu 17. Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici koju je BiH ratificirala 2013. godine. Odgovornim izvještavanjem, odstupanjem od štetnih praksi rodne stereotipizacije i aktivnijim učešćem u provedbi lokalnih politika u oblasti sprečavanja nasilja nad ženama, medijska zajednica može pozitivno djelovati na osvještavanje i promjenu štetnih stavova u vezi sa nasiljem nad ženama i djevojčicama.

Platformi je moguće pristupiti, i pridružiti joj se potpisom, putem linka https://bit.ly/3pFUpio. Potpisivanjem novinari/ke, urednici/e, i drugi/e medijski/e profesionalci/ke mogu učiniti korak ka boljem i odgovornijem medijskom okruženju za žene i djevojčice koje su preživjele nasilje i žene koje su u opasnosti od nasilja.

About The Author