TIBIH: SVE VIŠE ZVIŽDAČA PRIJAVLJUJE KORUPCIJU

“U strukturi prijavilaca korupcije primjetan je trend povećanja prijava koje podnose zviždači koji su inicirali oko 11% predmeta, dok i dalje koruptivne prakse najčešće prijavljuju svjedoci i žrtve korupcije (u više od dvije trećine slučajeva). U prvih šest mjeseci ove godine Centar za pružanje besplatne pravne pomoći u borbi protiv korupcije Transparency International u BiH […]

TIBIH: SVE VIŠE ZVIŽDAČA PRIJAVLJUJE KORUPCIJU

U strukturi prijavilaca korupcije primjetan je trend povećanja prijava koje podnose zviždači koji su inicirali oko 11% predmeta, dok i dalje koruptivne prakse najčešće prijavljuju svjedoci i žrtve korupcije (u više od dvije trećine slučajeva).

U prvih šest mjeseci ove godine Centar za pružanje besplatne pravne pomoći u borbi protiv korupcije Transparency International u BiH (TI BiH) otvorio je novih 107  predmeta po prijavama građana, aktivista i nevladinih organizacija. U istom periodu nešto manje od 700 građana obratilo se TI BiH putem besplatne info linije za prijavu korupcije 0800 55555.

Jedna trećina prijavljenih slučajeva korupcije odnosila se na sektor državne uprave (primjedbe na postupanje državnih službenika, sumnje na neregularnosti u postupcima zapošljavanja ili postupcima javnih nabavki), a zatim slijede sektori pravosuđa obrazovanja. Novitet je da je povećan broj prijava u oblasti obrazovanja na neprofesionalno postupanje stručnog kadra, kao i na pojave vršnjačkog nasilja na koje škole nisu adekvatno reagovale.

U strukturi prijavilaca korupcije primjetan je trend povećanja prijava koje podnose zviždači koji su inicirali oko 11% predmeta, dok i dalje koruptivne prakse najčešće prijavljuju svjedoci i žrtve korupcije (u više od dvije trećine slučajeva). TI BiH su se obratila i dva lica koja su tražila pravnu zaštitu prema nedavno usvojenom Zakonu o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju RS, i oba lica su zahtijevala pokretanje sudske zaštite. Jedno lice nije uspjelo ostvariti status zaštićenog prijavioca, i to samo zbog previše kratkog roka koji je predviđen za sudsku zaštitu. TI BiH je upozorio Ministarstvo pravde Republike Srpske da su rokovi koji su predviđeni za zviždače prekratki i da to onemogućava prijavioce da ostvare sudsku zaštitu, kao i da bi to trebalo uzeti u obzir pri razmatranju izmjena Zakona.

U prvoj polovini godine TI BiH je podnio dvije inicijative Ustavnom sudu RS, i to za preispitivanje Odluke Skupštine Grada Banjaluka o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije i  Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodjele sredstava Fonda za suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti. Odluka Grada Banjaluka, prema ocjeni TI BiH, uskraćuje prava potrošača propisanim strogim uslovima kod isključenja sa toplifikacione mreže. Građani su izrazili veliko interesovanje za ovaj predmet, te se vrlo često obraćaju sa upitima o ishodu postupka pred Ustavnim sudom, kao i o njihovim pravima kao krajnjim korisnicima usluge gradskog grijanja. Sporni Pravilnik Fonda za suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti pak propisuje restriktivne rokove kojima se uskraćuje mogućnost dodjele naknada svim vlasnicima životinja koji ispunjavaju uslove prema Zakonu o veterinarstvu.

TI BiH je u ovoj godini dobio i 7 presuda u upravnim sporovima koji su pokretani tokom ranijih godina zbog kršenja Zakona o slobodi pristupa informacijama. Neke od institucija protiv kojih je TI BiH dobio sporove su: Ministarstvo prosvete i kulture RS (u čak tri predmeta), Žalbeno vijeće pri Vijeću ministara BiH, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS, Republička uprava za inspekcijske poslove… Zajedničko u svim ovim predmetima je da su sudovi podučavali javne organe da je pravo na pristup informacijama zagarantovano zakonsko pravo i da se predviđeni izuzeci primjenjuju samo u izuzetnim okolnostima”, stoji u saopćenju TI.

ti-bih.org

About The Author