Statističko istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija u BiH

Svi lični podaci bit će zaštićeni, a rezultati će se koristiti za kreiranje politika razvoja informacijskog društva u BiH

Statističko istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija u BiH
Foto: Getty Images

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine u saradnji s entitetskim zavodima za statistiku od trećeg juna počet će istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno na prostoru cijele Bosne i Hercegovine.

Cilj istraživanja je da se prikupe podaci o zastupljenosti i korištenju informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima u BiH koji će biti kvalitetan izvor podataka, za analize, planiranje i kreiranje politika razvoja informacijskog društva u BiH.

Tokom istraživanja bit će anketirano 8.165 domaćinstava s tim da će se ove godine, podaci prikupljati isključivo putem telefonskog anketiranja (CATI metoda). Statističke institucije naglašavaju da će se prikupljeni podaci tretirati kao povjerljivi i da će se koristiti isključivo u statističke svrhe.

Istraživanje obuhvata podatke o upotrebi računara u domaćinstvima, pristupu internetu, o vrstama mobilnih uređaja koje Bosanci i Hercegovci najviše koriste, za koje usluge/svrhe/potrebe ih koriste, podaci o demografskim i obrazovnim karakteristikama korisnika, kao i o razlozima zbog kojih ih neka domaćinstva ili pojedinci ne koriste.

Agencija za statistiku BiH i entitetski zavodi za statistiku garantiraju da će, u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, da će ispitanici ostati potpuno anonimni te su zamolili građane za aktivnu saradnju u realizaciji ove važne aktivnosti.

About The Author