Petosedmična pilot obuka nastavnika i bibliotekara o medijskoj pismenosti

Na radionicama je predstavljen optimalan model višekomponentne integracije medijske i informacijske pismenosti u obrazovni sistem

Petosedmična pilot obuka nastavnika i bibliotekara o medijskoj pismenosti

Projektni tim Instituta za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu realizirao je petosedmičnu pilot obuku nastavnika i bibliotekara Osnovne škole Hasan Kikić u Sarajevu iz medijske i informacijske pismenosti u prvom polugodištu školske 2020/2021. godine.

Svrha pilot radionica bila je upoznati nastavnike i bibliotekare sa UNESCO-vim konceptom medijske i informacijske pismenosti (MIP), prodiskutirati s njima o mogućnostima primjene koncepta u školama, te ih motivirati da određeni dio sadržaja medijske i informacijske pismenosti kurikuluma za nastavno osoblje, prilagođenog Bosni i Hercegovini, primijene u svom radu sa učenicima.

Priprema radionica podrazumijevala je i kreiranje materijala za nastavnike u različitim simboličkim formama (pisani, vizuelni, audio-video producirani, itd.), te su time osigurani brojni resursi za nastavnike i bibliotekare koji im mogu poslužiti kao baza za primjenu MIP kurikuluma u radu.

Radionice nisu bile usmjerene na preskriptivne pristupe, putem kojih bi se nastavnicima i bibliotekarima isporučili sadržaji koje oni dalje samo reproduciraju u radu s učenicima, te da se medijska i informacijska pismenost posmatra kao kros-kurikularna kompetencija.

Te radionice bile usmjerene na promišljanje i diskusiju o promjeni obrazovne paradigme koja u prvi plan stavlja učenika, a ne sadržaj, te koja, kombinacijom sadržaja medijske i informacijske pismenosti i inovativne metode vođenog istraživačkog učenja (Guided Inquiry Design – GID), podstiče kreativnost, inovativnost i učenje kroz istraživački proces kod učenika.

Realizirane pilot radionice su nastavak četverogodišnjih napora Instituta za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka da na izvodljiv i održiv način razvija i integrira medijsku i informacijsku pismenost u sistem formalnog obrazovanja, ali i društvo uopće.

S tim u vezi, osmišljen je i optimalan model integracije – hibridni model višekomponentne integracije medijske i informacijske pismenosti u obrazovni sistem.

Suštinu tog modela čini biblioteka kao informacijsko središte, koja može biti strateški resurs kroz koji će se vršiti proces informacijsko-medijskog opismenjavanja korisnika (učenika, nastavnika, roditelja).

Pilot radionice medijske i informacijske pismenosti realizirane su u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost“, koji u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji provode UNESCO, UNICEF i UNDP.

Izvor: Fakultet političkih nauka

About The Author