Novinari zabrinuti zbog izmjena Zakona o slobodi pristupa informacijama BiH

Strukovna udruženja novinara zatražila izmjenu člana koji se odnosi na rokove. Oni moraju biti skraćeni ako informacije potražuju medijski radnici

Novinari zabrinuti zbog izmjena Zakona o slobodi pristupa informacijama BiH
Foto: Radio 1

Prednacrt Zakona o slobodi pristupa informacijama (ZoSPI) u Bosni i Hercegovini u pojedinim dijelovima ugrožava stečena prava i dostignuća u ovoj oblasti, a jedno od mogućih ograničenja je da se sadašnji rok od 15 dana za postupanje po zahtjevima za pristup informacijama produži na još 15 dana.

– To praktično znači da bi na informacije od institucija, stranke mogle čekati i više od 30 dana – kažu za iz Udruženja BH novinari.

Kako dodaju, prednacrt Zakona ne prepoznaje ni jednu kategoriju odstupanja u pristupu informacijama, a posebno ne prepoznaje novinare odnosno radnike koji u svrhe dnevnih izvještavanja ne bi smjeli čekati na informacije u tako dugom vremenskom okviru.

– Drugostepeni organ u postupcima za ostvarivanje prava na pristup informacijama, umjesto Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH, vrši Žalbena komisija pri Vijeću ministara BiH koja nije nezavisno tijelo. Institucija ombudsmana je potpuno izostavljena iz Prednacrta, iako je to jedina nezavisna institucija koja je do sada pratila primjenu Zakona – ističu iz Udruženja BH novinari.

Naglašavaju da Prednacrt ni na jednom mjestu ne predviđa edukaciju službenika i institucija, što je još jedan od nepodesnih elemenata trenutnog prednacrta ZoSPI.

– Trenutni prednacrt Zakona ako bude usvojen u ovom obliku dodatno će otežati pristup informacijama novinarima odnosno novinarkama i medijskim djelatnicima odnosno djelatnicama zbog dosta spornih odredbi – stava su.

Jedna od spornih odredbi je predloženi član 25 koji trenutni zakonski rok od 15 dana, može produžiti na dodatni 15 dana za dostavu informacija po zahtjevu stranke za pristup informacijama. Trenutni Zakon ne prepoznaje novinare odnosno novinarke i medijske djelatnike odnosno djelatnice, kao zasebnu kategoriju za koju bi ti rokovi bili kraći.

Udruženje BH novinari su poslali prijedloge i komentare na prednacrt Zakona, zajedno s drugim organizacijama civilnog društva i zatražili izmjenu tog člana glede rokova koji moraju biti skraćeni ako informacije potražuju medijski radnici.

Kako dodaju, u cilju poštivanja demokratskih principa, kao i redovnog i objektivnog medijskog izvještavanja, novinari i medijski radnici pristup na informaciju od nadležnih institucija trebaju dobiti po poslanom zahtjevu bez odlaganja ili najkasnije u roku od tri dana.

Odnosno, medijski radnici, u svrhu prikupljanja informacija od javnih institucija za potrebe dnevnog informiranja šire javnosti i osiguranja poštovanja slobode javnog izražavanja, pristup informacijama trebaju dobiti u najkraćem mogućem roku.

– Informiranje šire javnosti o radu i funkcioniranju institucija je zasnovano na načelima objektivnosti, transparentnosti i pravovremenosti. Navedena načela su osnova svake demokratski uređene države – napominje pravnica pri Liniji za pomoć novinarima u Udruženju BH novinari Vildana Džekman.

Izvor: Info Bijeljina

About The Author