JAVNI POZIV ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

Na osnovu člana 5 stav (2) Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava iz projekta “Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini” nevladinim organizacijama Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava nevladinim organizacijama iz projekta “Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno […]

JAVNI POZIV ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

Na osnovu člana 5 stav (2) Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava iz projekta “Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini” nevladinim organizacijama

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava nevladinim organizacijama iz projekta

“Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini”

Poziv je otvoren za sve formalno registrovane  nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini čije su aktivnosti usmjerene na prevenciju i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici da podnesu prijavu za dodjelu grant sredstava.

Grant sredstvima se mogu podržati projekti koji su usmjereni na:

  1. Podršku ženama žrtvama nasilja na osnovu spola, uključujući i nasilje u porodici (unapređenje kapaciteta i koordinacije svih subjekata zaštite kroz multisektorski pristup pružanju usluga žrtvama, uključujući i usluge sigurnih kuća; psihosocijalna podrška žrtvama);
  2. Prevencija nasilja nad ženama i nasilja u porodici, kroz promotivno i edukativno djelovanje (edukacija u osnovnim i srednjim školama, promotivne akcije i kampanje podizanja svijesti o uzrocima i posljedicama nasilničkog ponašanja, uključivanje muškaraca u borbu protiv nasilja);
  3. Ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja na osnovu spola i nasilja u porodici sa posebnim naglaskom na pripadnice ranjivih grupa (kursevi, prekvalifikacija, dokvalifikacija, osposobljavanje za pokretanje biznisa, start-up podrška, plasman i prodaja proizvoda).

Sredstva u iznosu od 160.000,00 KM osigurana iz projekta  “Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini koji implementira Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine (ARS BIH), Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a koji se finansira uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj – USAID-a.

Cjelokupan tekst Javnog poziva sa svim potrebnim dokumentima, informacijama  i prijavnim obrascima se nalazi na web stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH www.mhrr.gov.ba.

Rok za podnošenje prijava je maksimalno 21 dan od dana objavljivanja Javnog poziva na web stranici Ministarstva.

Prijave se podnose isključivo na obrascu projektnog prijedloga putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu:

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Trg BiH 1, 71000 Sarajevo

sa naznakom: NE OTVARAJ „Javni poziv za dodjelu grant sredstava iz projekta “Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini” nevladinim organizacijama“

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

About The Author