Imunizacija stanovništva BiH još nije započela – građani zabrinuti

U BiH je protekle sedmice stigao određeni broj vakcina putem COVAX globalnog sistema i krenut će imunizacija stanovništva

Imunizacija stanovništva BiH još nije započela – građani zabrinuti

Bosna i Hercegovina kao i druge države u razvoju, ima problem s nabavkom vakcina za imunizaciju stanovništva na COVID – 19 virus. Visoki stepen decentralizacije države, veliki broj nivoa vlasti, te glomazan administrativni aparat, manjak odgovornosti vlasti, nefunkcioniranje globalnog COVAX sistema, samo su neki od problema koji koče nacionalni program imunizacije stanovništva u BiH. Jedan od ključnih nedostataka jeste nepostojanje ministarstva zdravstva na nivou države, koji bi imao namjenski budžet u ovakvim kriznim situacijama, te koordinaciju i monitoring borbe s pandemijom COVID – 19.

Dok pojedine zemlje Zapadnog Balkana, konkretnije Republika Srbija, u svom programu vakcinacije imaju prioritet solidarnosti s ostalim zemljama regiona, gdje se građani BiH i regiona putem platforme e-uprava mogu registrirati i besplatno imunizirati, druge države, konkretno BiH svojim građanima ne mogu adekvatno ponuditi jedinstven set mjera i mehanizama kolektivne imunizacije stanovništva.

Pitali smo građane BiH na platformi www.mojauprava.ba u sklopu WeBER 2.0 projekta – Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za refomisanu javnu upravu – koliko su zabrinuti jer još nije započela imunizacija – vakcinacija stanovništva na COVID-19 u BiH. U našoj anketi sudjelovalo je 474 građana BiH, te je zabrinutost iskazalo 87,55% ispitanika, dok je 4.85% odgovora bio neutralnog stava. Ukupno 7,6% ispitanika nije izrazilo zabrinutost činjenicom da nije započela imunizacija stanovništva na COVID – 19 u BiH.

Izvor: www.mojauprava.ba

Šta kada započne imunizacija? Gdje je javna uprava u svemu ovome?

U BiH je protekle sedmice stigao određeni broj vakcina putem COVAX globalnog sistema i krenut će kolektivna i masovna imunizacija stanovništva. Bosna i Hercegovina nema nacionalni program imunizacija svojih građana u skladu sa savremenim politikama i strategijama koje su odraz prvenstveno preporuka Svjetske zdravstvene organizacije. Uslijed visoke decentralizacije države, programi se donose na nižim nivoima vlasti. Trenutno, nadležnosti u cjelokupnom protokolu imunizacije BiH ima Agencija za lijekove, koja sudjeluje u sigurnosti, te u postupcima regulacije i odobravanja cjepiva i tu postoji visok stepen transparentnosti.

Preporuke Svjetske zdravstvene organizacije su da države trebaju imati jake mehanizme koji omogućavaju informirano donošenje odluka o prioritetima imunizacije i uvođenje novih programskih strategija I tehnologija.

Trenutno nemamo jedinstvene protokole u BiH, kao ni transparentan način informiranja građana o načinima imunizacije stanovništva u BiH. Država nije omogućila niti na jednom nivou kampanju koja će informirati građane o vakcinama koje su pristigle, nuspojavama, planu i načinima vakcinacije, prioritetnim grupama itd., sve u cilju da što veći broj građana sudjeluje u kolektivnoj imunizaciji. Donose se ad hoc strategije na nižim nivoima, tako primjernice na nivou entiteta Federacije BiH, u jednoj kantonalnoj jedinici imamo savremene elektronske obrasce, dok u drugoj građani moraju opet na šalter da iskažu svoju želju za vakcinacijom.

Kako bi se poštovali principi transparenosti otvorene javne uprave i savremene digitalizirane e-uprave potrebno je da bh vlasti urade sljedeće:

Usvojiti jedinstvene mehanizme koji će se usaglasiti na cjelokupnom nivou države, uz sudjelovanje svih nivoa vlasti. Ovim mehanizmima će se osigurati jedinstveni set mjera monitoringa kolektivne imunizacije kako bi se što otvorenije izvještavala domaća i međunarodna javnost. Trenutno imamo veliki broj građana koji su se vakcinisali u susjednoj državi Republici Srbiji, a također imamo veliki broj građana koji su se vakcinisali u bh entitetu Republika Srpska, kao i pojedinačne slučajeve zdravstvenih radnika od ukupno 5000 vakcina koje je donirala Republika Srbija. Svi ovi podaci ne postoje u jedinstvenom globalnom monitoring sistemu imunizacije.

Veliko nepovjerenje građana u institucije BiH je prisutno po svim istraživanjima u BiH, te je to jedan od indikatora koji javna uprava mora uzeti u obzir. Potrebno je uraditi jedinstvenu kampanju na svim novima vlasti kako bi se građani informirali i vratili povjerenje u vlasti. Ovo nepovjerenje je posebno uzrokovano ovim slučajem jer vakcine nisu nabavljene na vrijeme, a obećana je kolektivna imunizacija još od decembra prošle godine. Kako bi javna uprava bila transparentnija, ovo treba biti jedan od njenih prioriteta. Također, u svijetu, pa i BiH, vlada infodemija, te je očekivati visok stepene nepovjerenja u samu sigurnost vakcina, i iz tog razloga kampanja je jako potrebna kako bi se povećala svijest o bitnosti kolektivne imunizacije.

Potreban je jedinstven registar e-uprave koji će omogućiti transparentnost pri vakcinaciji, jednostavnost, te zaštitu građana od eventualnog širenja korona virusom odlaskom na šalter. Kvalitet i dostupnost ovih usluga su ključan faktor u borbi s pandemijom COVID -19. Međutim, rezultati našeg istraživanja koje smo proveli potekle godine u sklopu WeBER 2.0 projekta, pokazali su da pandemija nije uticala na to da građani u BiH i u našoj regiji češće počinju da koriste e-usluge.

Blog na engleskom jeziku možete pročitati na linku: Immunization of BiH population has not started yet – citizens worried (par-monitor.org)

About The Author