Samoregulacija kao put do pouzdanijih medija

Ono što je ranije bilo zadatak medija i njihovih zaposlenih, sada podrazumijeva i druge društvene aktere/ke. Nova dinamika tog odnosa, rezultira novim dilemama karakterističnim za novinarstvo novog doba.

Samoregulacija kao put do pouzdanijih medija
Foto: Live Life Lounging

Način komuniciranja, pojavom online medija, transformirao se od  tradicionalnog – linearnog modela u interaktivni – dijalog s publikom. Novinarstvo je doživjelo promjene na više nivoa, a pored načina komuniciranja najočiglednije su promjene u načinu izvještavanja, poslovanja i funkcioniranja medija.

Proces traženja, kreiranja i distribucije medijskih sadržaja više nije isključivo vezan za novinare/ke, jer sada svi građani/ke mogu učestvovati u tom procesu, smatra urednica portala Radio Berane i potpredsjednica Sindikata medija Crne Gore Milena Bubanja Obradović.

Ono što je ranije bilo zadatak medija i njihovih zaposlenih, sada podrazumijeva i druge društvene aktere/ke. Nova dinamika tog odnosa, rezultira novim dilemama karakterističnim za novinarstvo novog doba.

Sve veća prisutnost online medija i etičke dileme karakteristične za njih, otvaraju nove teorijske diskusije, koje pokreću mnogo pitanja oko kojih je jako malo konsenzusa.

Savremena dinamika odnosa medija i publike uvjetovala je određeno urušavanje profesionalnih standarda, naročito u zemljama u kojima su online mediji još nedovoljno (samo)regulirani, kao što je situacija u Crnoj Gori.

Trka portala da budu prvi, da imaju ekskluzivnu informaciju, bolji “reach”, veći broj klikova i jači uticaj, rezultira čestim kršenjem osnovnih novinarskih načela i etičkih principa koji bi trebali biti temelj novinarstva bez obzira za koji medij radili.

Za online medije moraju važiti isti profesionalni i etički principi koji se oslanjanju na načela slobode mišljenja i govora, nepristranosti i nezavisnosti medija i sadržaja koje plasiraju. Upravo su to temeljne vrijednosti novinarstva, profesije koja je mora biti u službi istine.

Ipak, zbog specifičnosti web novinarstva važno je uspostaviti nova specifična pravila, koja bi služila kao smjernice novinarima/kama u svakodnevnim poslovima i unapređenju nivoa poštovanja profesionalnih i etičkih standarda.

Primjeri dobre prakse velikih svjetskih medija pokazuju da je uspostavljanje internih pravilnika u redakcijama online medija možda najefikasniji model rješavanja brojih dilema. Preporuke za postupanje u kritičnim situacijama bi u svakom slučaju bile korisne za novonastale dileme, specifične isključivo za nove medije.

Savremena tehnologija dovela je do toga da je novinar/ka kao autori prisutni više nego ikada prije, pa samim tim njihovo ponašanje ne smije dovesti do stvaranja sumnje u sposobnost da svoj posao rade profesionalno i nepristrano.

Medijski sadržaj nije više ograničen na temu, već se kroz interakciju publike dovodi u pitanje ličnost novinara/ke. Primjer tome su komentari na portalima i društvenim mrežama, koji su postali neodvojivi dio teksta, a koji otvara nove kanale masovnog komuniciranja i distribuiranja informacija.

Sadržaji koje stvaraju korisnici (engl. user-generated content UGC) čija je glavna odlika to da se ne pojavljuju izolirano, već isključivo uz medijski sadržaj koji je predmet komentaranja, još jedna su od specifičnosti oko kojih se vodi žestoka rasprava unutar esnafa.

Vječita dilema – sloboda govora vs. govor mržnje, pojavom online komentara dodatno je problematizirana.  Nikada ranije publika nije imala više prilike da iskaže svoj stav o nekoj temi, ali ni više mogućnosti da zloupotrijebi tu mogućnost.

Upravo zbog značaja koji komentari imaju, kao i zbog oštrog sukobljavanja da li bi i na koji način trebalo da budu moderirani, ovo je jedna o najvećih dilema s kojima se praktičari/ke u novinarstvu suočavaju.

Novonastale okolnosti, specifičnost online medija, kao i web novinarstva ipak ne mogu biti izgovor za nepoštovanje osnovnih načela i principa. Naprotiv, upravo to treba da motivira medije da nađu način da se s njima suočavaju i da ih rješavaju tako da se dignitet profesije povrati.

Na medijima, kao i na novinarima/kama je da se savjesno bave svojim pozivom i da nastoje da njihov rad bude što etičniji, zaključuje urednica portala Radio Berane i potpredsjednica Sindikata medija Crne Gore Milena Bubanja Obradović.

Izvor: Sindikat medija Crne Gore

About The Author