PROMOCIJA MEDIJSKE I INFORMACIJSKE PISMENOSTI NA ZAPADNOM BALKANU

Sedam organizacija za razvoj medija sa Zapadnog Balkana udružilo je snage pod okriljem projekta “Mediji za građane – građani za medije” s ciljem razvoja kapaciteta civilnog sektora za unapređenje medijske i informacijske pismenosti u regionu. Cilj projekta, koji će trajati od 2018. do 2021. godine, je da doprinese jakom i vitalnom civilnom društvu koje će […]

PROMOCIJA MEDIJSKE I INFORMACIJSKE PISMENOSTI NA ZAPADNOM BALKANU

Sedam organizacija za razvoj medija sa Zapadnog Balkana udružilo je snage pod okriljem projekta “Mediji za građane – građani za medije” s ciljem razvoja kapaciteta civilnog sektora za unapređenje medijske i informacijske pismenosti u regionu.

Cilj projekta, koji će trajati od 2018. do 2021. godine, je da doprinese jakom i vitalnom civilnom društvu koje će aktivno zagovarati promicanje politika i praksi medijske pismenosti u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

Šta podrazumijeva projekat? 
Istraživački izvještaji će mapirati trenutno stanje politika i praksi medijske pismenosti u svakoj od zemalja i u regionu, što će biti osnova za daljnje aktivnosti.
Koalicije za medijsku i informacijsku pismenost, u vidu interdisciplinarnih radnih grupa, će biti formirane u svakoj od zemalja i raditi na pripremi zagovaračkih planova, te koordinirati njihovu implementaciju, podržanu zagovaračkim kampanjama.
MIL Regional Screenshot, jednodnevni događaj koji će u Novom Sadu, u Srbiji, okupiti različite zainteresirane strane, aktiviste, eksperte i praktikante na regionalnoj diskusiji o unapređenju medijske i informacijske pismenosti.
MIL ljetni festival će u Ohridu (Makedonija) okupiti oko 150 učesnika na edukativnim radionicama, stručnim panelima i sesijama sa vodećima regionalnim i evropskim ekspertima, s ciljem razmjene znanja i praksi o inovativnim i kreativnim digitalnim rješenjima za promociju i učenje medijske i informacijske pismenosti.
Trening trenera će kreirati regionalni roster od 50 trenera medijske i informacijske pismenosti čija će uloga biti da dalje treniraju organizacije civilnog društva koje žele unaprijediti i promovirati medijsku i informacijsku pismenost u regionu.
• Projekat će finansirati 40 inicijativa za medijsku i informacijsku pismenostkreiranih od strane organizacija civilnog društva s ciljem podizanja svijesti i edukacije o medijskoj i informacijskoj pismenosti i njenoj važnosti.
Internet kampanje koje će za fokus imati stavove novinara, nastavnika i građana (studenata, roditelja, starijih građana) o medijskoj pismenosti.
• “Novinarstvo za građane” će dovesti renomirane novinare u srednje škole, s ciljem približavanja medijske i informacijske pismenosti učenicima i njihovom fokusiranju na medijske slobode i kritičko razumijevanje medijskih sadržaja.

Pratite “Mediji za građane – građani za medije“ na društvenim mrežama:

@CIMU_SEE
@SEENPM_org
Za informacije o projektu, možete se obratiti na [email protected].

media.ba

About The Author