BiH za 16 godina još uvijek nije okončala proces digitalizacije

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine proveo je reviziju učinka o temi “Digitalizacija TV signala u BiH”, a nalazi revizije ukazuju da institucije BiH nisu osigurale efikasnu i blagovremenu provedbu aktivnosti digitalizacije televizijskog signala. Revizija je provedena s ciljem utvrđivanja da li su institucije BiH efikasne u provođenju aktivnosti digitalizacije i koje su posljedice […]

BiH za 16 godina još uvijek nije okončala proces digitalizacije

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine proveo je reviziju učinka o temi “Digitalizacija TV signala u BiH”, a nalazi revizije ukazuju da institucije BiH nisu osigurale efikasnu i blagovremenu provedbu aktivnosti digitalizacije televizijskog signala.

Revizija je provedena s ciljem utvrđivanja da li su institucije BiH efikasne u provođenju aktivnosti digitalizacije i koje su posljedice zaostajanja.

Loše upravljanje aktivnostima digitalizacije bez planova s jasno utvrđenim odgovornostima, aktivnostima i rokovima uzrokovali su da su probijeni svi rokovi za okončanje procesa digitalizacije uključujući i onaj koji je BiH preuzela kao obavezu iz međunarodnog sporazuma.

U Bosni i Hercegovini se još uvijek emitira analogni zemaljski TV signal i nije definiran konačan rok za okončanje procesa digitalizacije.

Zbog kašnjenja u procesu digitalizacije TV signala najveću štetu trpe građani BiH kojim nije osiguran kvalitetan zemaljski digitalni signal i ekonomija BiH kojoj nisu oslobođene frekvencije za korištenje i razvoj novih digitalnih tehnologija.

Kako se podsjeća u izvještaju prve aktivnosti digitalizacije TV signala poduzete su još 2006. godine, međutim institucije BiH nisu blagovremeno provele potrebne aktivnosti koje bi osigurale okončanje procesa digitalizacije u definiranim rokovima, a najkasnije do 17. juna 2015. godine roka koji je definiran u potpisanom međunarodnom sporazumu.

– BiH je jedna od rijetkih zemalja u Evropi u kojoj se još uvijek emitira analogni TV signal. Hrvatska je digitalizaciju TV signala okončala 2010. godine (za četiri godine), Srbija 2015. godine (za devet godina), dok BiH za 16 godina još uvijek nije okončala proces digitalizacije TV signala – podsjećaju revizori.

Institucije BiH kasnile su u donošenja relevantnih odluka vezanih za proces digitalizacije TV signala, a kasnile su i u provedbi aktivnosti nabave i instalacije opreme za digitalizaciju TV signala.

Od odobrenih 36,9 miliona KM za Projekt višegodišnjih kapitalnih ulaganja digitalizacije Javnih radiotelevizijskih servisa BiH do sada je realizirano samo 6,7 miliona KM na temelju ugovora o nabavci iz 2014. godine za opremu za testni signal, koji je pušten u rad tek 2016. godine.

Većina građana BiH još uvijek je uskraćena za kvalitetan digitalni TV signal. Analogno emitiranje još uvijek zauzima frekvencije koje su trebale biti oslobođene za razvoj novih digitalnih tehnologija, a trenutno ne postoji aktualni plan aktivnosti i rok za završetak procesa digitalizacije TV signala u BiH.

Na području Sarajeva, Banje Luke i Mostara osiguran je testni digitalni signal za programe javnih emitera u BiH, međutim u ostatku zemlje i privatne TV kuće u BiH još uvijek emitiraju analogno.

Postojeće dozvole za javne emitere u BiH za analogno emitiranje istekle su 20. aprila 2020. godine. Dozvole za analogno emitiranje privatnih TV kuća ističu 2021. godine.

Nakon isteka dozvola za analogno emitiranje Regulatorna agencija za komunikacije BiH, prema preuzetim međunarodnim obvezama, neće moći štititi analogne frekvencije ukoliko ih neko zatraži za digitalne potrebe.

– Posljedica toga će biti postupno gašenje analognih predajnika i građanima u BiH će se smanjiti dostupnost zemaljski emitiranog TV signala – upozorili su revizori.

Izvještaj revizije sadrži preporuke upućene Ministarstvu komunikacija i prometa BiH i Vijeću ministara BiH čija bi realizacija trebala bi pomoći u ubrzanju procesa digitalizacije TV signala.

Tako je Ministarstvu komunikacija i prometa BiH preporučeno da izraditi plan aktivnosti s rokovima i odgovornosti za nastavak procesa digitalizacije TV signala, a Vijeću ministara BiH dana je preporuka da osigura nezavisna nadzor i redovno izvještavanje provedbi aktivnosti digitalizacije.

Tranzicija sa analognog na digitalno zemaljsko emitiranje značajna je jer se digitalizacijom efikasnije koristi raspoloživi radio frekventni opseg čime se otvaraju mogućnosti za uvođenje drugih digitalnih tehnologija i usluga. S druge strane digitalno zemaljsko emitiranje TV signala gledateljima nudi bolju kvalitetu TV slike i dodatne informacijama koje analogno emitiranje ne omogućava.

Izvor: Ured za reviziju institucija BiH

About The Author