Komitet ministara Vijeća Europe usvojio je preporuku državama članicama da poduzmu djelotvorne mjere zaštite i unaprjeđenja prostora za civilno društvo.

Organizacije civilnog društva su pozvane da skrenu pažnju nacionalnih vlasti na ovu preporuku, zatraže njeno prevođenje na nacionalni jezik i da nadgledaju provođenje od strane vlada, saopćila je Kancelarija za suradnju sa civilnim društvom.

Usvojena od strane Komiteta ministara na 1330. sastanku zamjenika ministara, 28. novembra 2018. godine, preporuka poziva države članice da osiguraju poticajni pravni okvir i da omoguće stimulativno političko i javno okruženje za organizacije civilnog društva, branitelje ljudskih prava, pojedince, grupe i nacionalne institucije za zaštitu i promoviranje ljudskih prava (NHRIs) da slobodno provode aktivnosti, na pravnoj osnovi, u skladu sa međunarodnim pravom i standardima, da teže zaštiti i promociji svih ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Od vlada država članica se traži da osiguraju da se načela iznesena u Preporuci poštuju u relevantnom nacionalnom zakonodavstvu i praksi, da prate i procjenjuju efikasnost poduzetih mjera i da u okviru Komiteta ministara ispitaju provođenje ove Preporuke nakon pet godina.

Države članice su također pozvane da osiguraju široku distribuciju ove Preporuke među nadležnim organima i zainteresiranim stranama, uključujući i prijevod na nacionalnom jeziku, gdje je prikladno.

dijalog.net

Tagovi: