Transparency International u Bosni i Hercegovini i Poslovni portal Capital.ba pozivaju novinare iz Bosne i Hercegovine da se prijave na program obuke iz oblasti istraživačkog novinarstva u javnim finansijama.

Opšti cilj programa je da poveća nivo znanja novinara o javnim finansijama, načinima prepoznavanja korupcije u procesu utroška javnih sredstava, analize finansijskih, revizorskih i drugih izvještaja i dokumenata, te jačanje kapaciteta novinara u izvještavanju i otkrivanju korupcije i neregularnosti u javnoj potrošnji.

Osim dva dvodnevna treniga, program podrazumijeva i mentorski rad sa novinarima na stvaranju istraživačkih priča. Svaki polaznik će odabrati jednu temu, a potom će, uz konsultacije sa mentorom, tu priču i razraditi. Sve priče koje nastanu na ovom seminaru biće objavljene i promovisane, dok će tri najbolje biti nagrađene sa 750 KM na posebnoj svečanosti na kraju implementacije projekta. Matične redakcije imaju pravo prvenstva na objavljivanje priče novinara iz vlastite medijske kuće.

Prvi trening će biti organizovan od 4. do 6. jula, a drugi od 29. do 31. avgusta 2018. godine na teritoriji BiH. Teme koje će biti pokrivene u okviru treninga podrazumijevaju istraživačke metode i pristup informacijama, analizu finansijskih i revizorskih izvještaja javnih institucija i preduzeća, analizu relevantnih faza javne potrošnje, proces javnih nabavki i dodjelu javnih sredstava.

Kome je trening namijenjen?

Trening je namijenjen novinarima elektronskih, štampanih i online medija u BiH koji su zainteresovani za izvještavanje o korupciji i radu institucija, za novinare koji poznaju osnove metodologije istraživačkog novinarstva, ali nemaju dovoljno izgrađena specifična znanja o temama.

Na pozicijama predavača će biti angažovana četiri trenera/mentora: dva eksperta iz oblasti javnih finansija i dva iskusna istraživačka novinara, koja su specijalizovana za izvještavanje o navedenim temama. Mentori će, osim za provođenje obuka, biti zaduženi da tokom cijelog projekta ostvaruju kontinuiranu komunikaciju sa polaznicima edukacije, pružajući im smjernice i podršku u razvoju tema i ideja za istraživanje, metodološkom pristupu, ali i pružanjem smjernica za tumačenje specifičnih podataka, propisa i dokumenata.

Prijava treba da sadrži:

CV – informacije o formalnom i neformalnom obrazovanju i profesionalnom iskustvu i motivaciono pismo.

Rok za prijave: 

Rok za dostavljanje prijava je 15.6.2018. godine u 23:59 sati. Prijave se mogu dostaviti putem e-maila na adresu: bstancevic@ti-bih.org

ti-bih.org